Политика за поверителност - BRANDPOL
Политика за поверителност

Общи положения

Тази политика за обработка на лични данни е изготвена в съответствие с изискванията на Федерален закон № 152-ФЗ от 27.07.2006 за личните данни и определя процедурата за обработване на лични данни и мерките за сигурност на личните данни, предприети от BPG (по-долу „Оператор“).

1.1. BPG си поставя като най-важна цел и условие за осъществяване на дейностите си спазването на човешките и гражданските права и свободи при обработката на лични данни, включително защитата на правата на личен живот, лични и семейни тайни.

1.2. Настоящата политика на BPG относно обработката на лични данни (по-долу „Политика“) се прилага за цялата информация, която BPG може да получи за посетителите на уебсайта brandpolgroup.com;

Основни понятия, използвани в Политиката

2.1. Автоматизирана обработка на личните данни – обработка на лични данни с помощта на компютърна технология.

2.2. Блокиране на личните данни – временно прекратяване на обработката на лични данни (с изключение на случаите, когато обработката е необходимо за уточняване на лични данни).

2.3. Уебсайт – набор от графични и информационни материали, както и компютърни програми и бази от данни, които осигуряват тяхната достъпност в интернет на мрежовия адрес: brandpolgroup.com.

2.4. Информационна система за лични данни – набор от лични данни, съдържащи се в базите от данни, и осигуряваща тяхната обработка на информационни технологии и технически средства.

2.5. Обезличаване на лични данни – действия, в резултат на които е невъзможно да се определи, без да се използва допълнителна информация, принадлежността на личните данни към конкретен Потребител или друг субект на лични данни.

2.6. Обработка на лични данни – всяко действие (операция) или съвкупност от действия (операции), извършени с помощта на инструменти за автоматизация или без използване на такива инструменти с лични данни, включително събиране, записване, систематизиране, натрупване, съхранение, изясняване (актуализация, промяна), извличане , използване, трансфер (разпространение, предоставяне, достъп), обезличаване, блокиране, изтриване, унищожаване на лични данни.

2.7. Лични данни – всяка информация, отнасяща се пряко или косвено с идентифициран или подлежащ на идентифициране Потребител на уебсайта: brandpolgroup.com.

2.8. Потребител е всеки посетител на уебсайта: brandpolgroup.com.

2.9. Предоставяне на лични данни – действия, насочени към разкриване на лични данни на определено лице или определен кръг от лица.

2.10. Разпространение на лични данни – всички действия, целящи разкриване на лични данни на неограничен кръг лица (предаване на лични данни) или предоставяне на лични данни на неограничен кръг лица, включително разкриване на лични данни в медиите, поставяне в информационни и телекомуникационни мрежи или предоставяне на достъп до лични данни по всякакъв друг начин.

2.11. Трансграничен трансфер на лични данни – предаване на лични данни на територията на чужда държава на властта на чужда държава, на чуждестранно физическо или чуждестранно юридическо лице.

2.12. Унищожаване на лични данни – всякакви действия, в резултат на които личните данни се унищожават безвъзвратно с невъзможност за по-нататъшно възстановяване на съдържанието на лични данни в информационната система за лични данни и/или материални носители на лични данни се унищожават.

2.13. Оператор – държавен орган, общински орган, юридическо или физическо лице, независимо или съвместно с други лица, организиращи и/или обработващи лични данни, както и определящи целите на обработването на лични данни, състава на личните данни, които трябва да бъдат обработени, извършени действия (операции) с лични данни.

Операторът може да обработва следните лични данни на Потребителя

3.1. Фамилия, име, презиме;

3.2. Телефонен номер;

3.3. Имейл адрес;

3.4. Също така сайтът събира и обработва анонимизирани данни за посетителите (включително бисквитки), използвайки услуги за интернет статистика (Yandex Metrica и Google Analytics и други);

3.5. Горните данни по-долу в текста на Политиката са обединени от общата концепция за Лични данни.

Цели на обработката на лични данни

4.1. Целта на обработката на личните данни на Потребителя е сключване, изпълнение и прекратяване на граждански договори; осигуряване на достъп на Потребителя до услуги, информация и/или материали, съдържащи се на уебсайта: brandpolgroup.com; уточняване на детайли за поръчката.

4.2. Операторът има право да изпраща съобщения до Потребителя за нови продукти и услуги, специални оферти и различни събития. Потребителят винаги може да откаже от получаването на информационни съобщения, като изпраща имейл до Оператора на имейл адрес: ……, с тема „Отказ от известия за нови продукти и услуги и специални оферти.“

4.3. Анонимизираните данни за Потребителите, събрани чрез интернет статистика, се използват за събиране на информация за дейностите на Потребителите на уебсайта и за подобряване на качеството на уебсайта и неговото съдържание.

Правно основание за обработка на лични данни

5.1. Операторът обработва личните данни на Потребителя само ако те са попълнени и / или изпратени от Потребителя независимо чрез специални формуляри, публикувани на сайта: brandpolgroup.com. Попълвайки подходящите формуляри и/или изпращайки личните си данни на Оператора, Потребителят се съгласява с настоящата Политика.

5.2. Операторът обработва анонимизирани данни за Потребителя, ако това е разрешено в настройките на браузъра на Потребителя (запазването на бисквитки и използването на JavaScript технологията са активирани).

Процедура за събиране, съхранение, прехвърляне и други видове обработка на личните данни

Сигурността на личните данни, обработвани от Оператора, се осигурява чрез прилагане на правни, организационни и технически мерки, необходими за пълно спазване на изискванията на действащото законодателство в областта на защитата на личните данни.

6.1. Операторът гарантира безопасността на личните данни и предприема всички възможни мерки, за да изключи достъпа до лични данни на неупълномощени лица.

6.2. Личните данни на Потребителя никога и при никакви обстоятелства няма да бъдат прехвърляни на трети страни, с изключение на случаите, свързани с прилагането на действащото законодателство.

6.3. В случай на откриване на неточности в личните си данни, Потребителят може да ги актуализира самостоятелно, като изпрати уведомление до Оператора на имейл адрес на Оператора: info@brandpolgroup.com, с тема „Актуализиране на личните данни“.

6.4. Срокът за обработка на личните данни е неограничен. Потребителят може по всяко време да оттегли своето съгласие за обработка на лични данни, като изпрати уведомление до Оператора по електронната поща на имейл адрес на Оператора: info@brandpolgroup.com, с тема „Оттегляне на съгласие за обработката на лични данни“.

Трансграничен трансфер на лични данни

7.1. Преди трансграничното предаване на лични данни Операторът трябва да се увери, че чуждата държава, на чиято територия ще се извърши предаването на лични данни, осигурява адекватно ниво на защита на правата на субектите на лични данни.

7.2. Трансгранично предаване на лични данни на територията на чужди държави, които не отговарят на горните изисквания, може да се извърши само след получаване на писмено съгласие от субекта на лични данни за трансграничното предаване на личните си данни и/или изпълнението на договора, по който субектът на лични данни е страна.

Заключителни разпоредби

8.1. Потребителят може да получи разяснения относно обработката на личните му данни, като се свърже с Оператора по имейл адрес: info@brandpolgroup.com.

8.2. Този документ ще отразява всички промени в политиката за обработка на личните данни от Оператора. Политиката е валидна до нейната промяна.

8.3. Актуалната версия на Политиката е достъпна публично на уебсайта: brandpolgroup.com.